Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 221/13-2-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου: «i-THERM»

(22-03-2018) Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 221/13-2-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου: «i-THERM»

Διαδικασία και Έντυπα για ΑΜΟΙΒΕΣ

Διαδικασία ΑΜΟΙΒΕΣ Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 01, Εντολή Πληρωμής Αμοιβών Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 02, Ατομικό Συνολικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης Έργων Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 03α, Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου ΕΣΠΑ και Εθνικά Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 03β, Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου Διεθνή και ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 03γ, Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 03δ, Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου Αμοιβής από άλλο Φορέα Έντυπο ΑΜΟΙΒΕΣ 04, … Read more