Γραφείο Έρευνας

Το Γραφείο Έρευνας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΓΕΕΚΕΠ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αποσκοπεί στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αναφορικά με χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας. Στις αρμοδιότητες του ΓΕΕΚΕΠ περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογίας, και ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, των ερευνητικών ομάδων και των εργαστηρίων τους για τον εντοπισμό ερευνητικών πεδίων και πηγών χρηματοδότησης.
 • Παροχή συμβολών σε ερευνητές όσον αφορά την απόκτηση χρηματοδότησης της έρευνας.
 • Αποσαφήνιση διαδικασιών για υποβολή προτάσεων.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία και στη συγγραφή προτάσεων μέσω συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού.
 • Παροχή συμβουλών για αποτελεσματική διαχείριση των ερευνητικών έργων.
 • Παροχή συμβουλών για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στην βιομηχανία.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και πρακτικές επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (συνεργασίες με διάφορους φορείς).
 • Συμβουλές για ανάπτυξη και  εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς.
 • Εντοπισμός, διευκόλυνση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ανταλλαγής γνώσεων στο  Ίδρυμα με στόχο την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
 • Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς φορείς για την προβολή και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Παρότρυνση για προβολή ερευνητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Το ΓΕΕΚΕΠ αποτελείται από τους:

 1. Ιακωβίδη Δημήτριο ως πρόεδρο
 2. Χατζηευφραιμίδη Αντώνιο, μέλος
 3. Λούπη Μιχάλη, μέλος
 4. Καρανίκα Χαράλαμπο, μέλος
 5. Ζάρδα Γεώργιο, μέλος
 6. Πετρόπουλο Νικόλαο, μέλος

Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη: Ζάρδας Γεώργιος, Πετρόπουλος Νικόλαος.
Επικοινωνία: research.office@teiste.gr