Έρευνα

Προοπτικές

Τα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών συμμετέχουν σε δράσεις καινοτομίας, ψηφιακής σύγκλισης, εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε παντός είδους επιχειρήσεις που παράγουν κάποιο προϊόν του αγροτικού, αλιευτικού, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού τομέα κλπ ή παρέχουν υπηρεσίες εμπορίου, πολιτισμού, τουρισμού, υγείας κλπ

Τα Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τα Τμήματα Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας της περιφέρειας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν σχέση με την υγεία, την επίδραση του περιβάλλοντος στην ποιότητα ζωής, την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και γενικότερα της ζωής σε άτομα με ειδικές ανάγκες και μεγάλης ηλικίας, και την κοστολόγηση παροχών υγείας.

Σε δράσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση του δασικού πλούτου, του φυσικού περιβάλλοντος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς που παρέχουν τέτοιου είδους προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας συνεργάζονται σε θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση, την κοστολόγηση, την εμπορία, την διαφήμιση κλπ. Συνεργάζονται επίσης με τον δημόσιο τομέα και τα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών σε θέματα βελτίωσης της διοίκησης και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και τους πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις της Περιφέρειας μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη τουριστική προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας συμμετέχοντας σε σχετικές δράσεις.