Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Έργα

 • Αρχιμήδης πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας
  Ιστοσελίδα προγράμματος: http://archimedes-teihal.teiste.gr/
 • Αρχιμήδης πρώην ΤΕΙ Λαμίας
  Ιστοσελίδα προγράμματος: http://archimedes-teilam.teiste.gr/
 • ΘΑΛΗΣ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
  Το ερευνητικό πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ”  ειναι τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα (2012-2015) με τίτλο:
  “Research and Development of Novel Multifunctional Polymer Nanocomposites”Περισσότερα: http://www.eln.teilam.gr/el/thalisΠερισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα, όπως οι προτεινόμενες ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και σύντομη παρουσίαση των  διαφόρων  ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.eln.teilam.gr/labs/physics/thalis/thalis-2.htmlΗ ερευνητική ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.  Λαμίας “Dielectric Relaxation Spectroscopy and Electric/Electronic Measurements Group”  αποτελεί βασική ερευνητική ομάδα του προγράμματος.
  Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο και τις ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας  υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.eln.teilam.gr/labs/physics/research-lab.html

  Στα πλαίσια αναβάθμισης της επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν  στο ερευνητικό πρόγραμμα καθώς και της δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων έχει δημιουργηθεί νέος ιστοχώρος στην διεύθυνση: http://thales.eln.teilam.gr

 • Axiologisis
  Axiologisis – ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Νικόλαος Στριμπάκος, Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
  Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ 2007-2013. Προϋπολογισμός : 88.000 ευρώΠερισσότερα :  http://axiologisis.phys.teilam.gr/index.htmlΗ διαπολιτισμική διασκευή είναι ευρέως διαδεδομένη στις κοινωνικές επιστήμες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και στον χώρο της υγείας, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον στον τομέα της διασκευής οργάνων μέτρησης που αφορούν στην αξιολόγηση της κατάσταση υγείας και της υποκείμενης δυσλειτουργίας των ασθενών. Τα περισσότερα ερωτηματολόγια έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και είναι συνυφασμένα με τον αγγλοσαξονικό πολιτισμό. Η διαδικασία για τη διάδοση τέτοιων συστημάτων αξιολόγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο απαιτεί, είτε τη δημιουργία νέων ερωτηματολογίων, είτε τη διασκευή των ήδη υπαρχόντων σε άλλες γλώσσες και την εναρμόνισή τους με διαφορετικούς πολιτισμούς. Κάτι τέτοιο απαιτεί μια ιδιαίτερα προσεγμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει μια διαδικασία γλωσσικής και πολιτισμικής διασκευής και τη στατιστική επικύρωση της καινούριας έκδοσης. Ο σκοπός της μελέτης είναι η διαπολιτισμική διασκευή μιας ομάδας ερωτηματολογίων αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ασθενών ευρέως χρησιμοποιημένων διεθνώς και η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέλη της ευρείας Επιστημονικής Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η διανομή και η χρήση τους στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα διασκευασμένα όργανα θα είναι ισοδύναμα με την πρωτότυπη μορφή τους.
 • MASSIVE
  MASSIVE – Modeling And Simulation of a free Space optic communication channel between unmanned VehiclEs
  Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών. Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ 2007-2013. Προϋπολογισμός : 85.000 ευρώΠερισσότερα :  http://massive-project.teiste.gr/

  Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης περιλαμβάνει την μελέτη, ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοίωση της λειτουργίας ενός προτεινόμενου οπτικού συστήματος ελευθέρου χώρου (Free Space Optical systems – FSO), για την μεταφορά δεδομένων και την τηλεμετρία μεταξύ μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Unmanned Aerial Vehicle – UAVs) και σταθμών ελέγχου εδάφους. Στόχος είναι αφενός να ερευνηθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζουν σήμερα τα οπτικά συστήματα ελευθέρου χώρου κατά την επικοινωνία μεταξύ σταθερών σημείων, αφετέρου να εξεταστεί η δυνατότητα βελτίωσης τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ιδιαίτερα απαιτητικό κινητό περιβάλλον ασύρματης οπτικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του έργου προτείνονται πρωτοποριακές τεχνικές ισοστάθμισης της έντασης και της φάσης του οπτικού σήματος λήψης, αρχιτεκτονικές ενίσχυσης του φωτός με χρήση οπτικών ενισχυτών και εφαρμογή τεχνικών διαμόρφωσης OFDM. Καθότι η εφαρμογή τέτοιων οπτικών συστημάτων στο συγκεκριμένο περιβάλλον λειτουργίας έχει ελάχιστα διερευνηθεί μέχρι σήμερα, αναμένεται τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος, σε συνδυασμό με τις προτάσεις βελτίωσης των αδυναμιών του συστήματος, να αποτελέσουν σημαντικό σημείο αναφοράς για την αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων σε βιομηχανική κλίμακα σε επόμενες γενιές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

 • DebugIT
  DEBUGIT (IP): Detecting And Eliminating Bacteria Using Information Technologies, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7 ICT, 2008-2012, Προϋπολογισμός: 9.398.033 ευρώ.

  Περισσότερα: http://ivibis.ctr.teilam.gr/debugit/

  Το ερευνητικό πρόγραμμα DebugIT είναι ένα ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακας (large -scale integrating project) χρηματοδοτούμενο στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου της ΕΕ (FP7). Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία βασισμένα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών καθώς και τη μελέτη των αντιστάσεων παθογόνων μικροβίων στα αντιβιοτικά στην Ευρώπη. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την δημιουργία υποδομής η οποία θα έιναι ικανή α) να χρησιμοποιεί ετερογενή κλινικά δεδομένα από διαφορετικά νοσοκομεία, χώρες, γλώσσες και νομοθεσίες β) να αναλύει μεγάλο όγκο από κλινικά δεδομένα και γ) να εφαρμόζει την αποκτηθείσα γνώση για την υποβοήθηση λήψης κλινικών αποφάσεων.